اخبار و تازه ها
  • دانشگاه علوم پزشکی قم به عنوان دانشگاه پیشرو در تحقیقات و فناوری معرفی شد.
    دانشگاه علوم پزشکی قم به عنوان دانشگاه پیشرو در تحقیقات و فناوری معرفی شد.
  • دریافت موافق اصولی جهت انتشار مجله Spirituality and Ethics Health
    درخواست کسب موافقت اصولی جهت انتشار مجله Spirituality and Ethics Health به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی قم در یکصد و دهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه